Directory 2015

Huszonötödik alkalommal jelent meg az ÉVOSZ tagszervezetek tárgymutatóval bővített, magyar-német-angol nyelvű név- és címjegyzéke, új belső elrendezéssel és új borítóval a DIRECTORY’2015 című kiadvány.

Az ÉVOSZ megalakulásának 25. évfordulójáról készülő összefoglaló visszatekintés mellett valamennyi szervezet alapadata az abc szerinti felsoroláson túl megyénkénti bontásban is megtalálható a kiadványban.

A 2015. évre szóló jubileumi Directory az ÉVOSZ ünnepélyes évzáró találkozójára jelent meg.

 

Javaslatok a Közbeszerzési Törvény módosításának koncepciójához

(az ÉVOSZ elnöksége 2014. október 1-jén tárgyalta)

Az ÉVOSZ szakértői a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közbeszerzési Törvény módosítását előkészítő munkabizottság tagjaként fogalmazták meg a jogszabályalkotó munkához kapcsolódó koncepcionális elgondolásaikat. A javaslatok megfogalmazásakor a gyakorlati tapasztalatokból kiindulva tekintettel voltak:

- az Európai Parlament és Tanács 2014/24/EU irányelveire (2014. február 26.)

- a ma hatályos magyar Közbeszerzési Törvény és végrehajtási rendelete alkalmazásának tapasztalataira

- az ÉVOSZ 2014. május havi súlyponti problémákra tett megoldási javaslataira

- az új EU támogatási-pénzügyi időszakra (2014-2020) vonatkozó kormányzati forrás-felhasználási tervekre, a prioritások érvényre juttathatóságára

A javaslatok koncepcionális megfogalmazását elsődlegesen az építési-beruházási beszerzésekre a magyar Közbeszerzési Törvény felépítését követve az alábbiakban foglaljuk össze...

A teljes anyag ide kattintva letölthető

 

Szárazépítési Nívódíj

A Szárazépítő Tagozat elnöksége arról határozott, hogy a korábban évente egy alkalommal meghirdetett Szárazépítési Nívódíj Pályázat meghirdetési rendjét módosítja. Az építőipart érintő válság következtében ugyanis a szárazépítési projektek száma is jelentősen visszaesett, és emiatt egy–egy megadott időpontig csak kevés pályamű érkezett be.

Azonban annak érdekében, hogy a kimagasló műszaki színvonalon megvalósított szárazépítési projektek a továbbiakban is részesülhessenek elismerésben, a Tagozat elnökségének határozata értelmében a Szárazépítési Nívódíj Pályázat meghirdetése folyamatos lesz. Ez azt jelenti, hogy amikor egy kivitelező az általa megvalósított projektet Nívódíjra érdemesnek tartja, akkor a mellékelt pályázati kiírás értelmében benyújthatja pályázatát. A bírálóbizottság azt követően egy maghatározott időn belül értékeli a pályaművet. Amennyiben a pályázat a megkívánt minőségi szintet eléri, abban az esetben a pályamű Szárazépítési Nívódíjban részesülhet.

A pályázati kiírás innen letölthető, várjuk a pályázatok beérkezését.

 

Építésügy az új kormányzati struktúrában

A Magyar Közlöny 2014. június 6-án megjelent 79. számában találhatók az alábbi információk:

 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter - Lázár János - feladat- és hatáskörébe tartozik többek között a közbeszerzés, az építésügy.

Ennek keretében

15. § (1) A miniszter a közbeszerzésekért való felelőssége keretében előkészíti a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a közbeszerzésekért való felelőssége keretében

a) kialakítja és végrehajtja a Kormány közbeszerzési politikáját,

b) ellátja a közbeszerzések központi ellenőrzésével és engedélyezésével kapcsolatos feladatokat

 16. § (1) A miniszter az építésügyért való felelőssége keretében előkészíti az építésügyre vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az építésügyért való felelőssége keretében

a) szakmai irányítást gyakorol az állami főépítészek területfejlesztéssel, valamint területrendezéssel összefüggő feladatainak ellátása felett, különös tekintettel az  államigazgatási szervként végzett hatósági feladataikra, továbbá ellátja a másodfokú területrendezési hatósági feladatokat, koordinálja az Állami Főépítészi Hivatalok tevékenységét,

b) összehangolja és szakmailag irányítja az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok tevékenységét,

c) ellátja a hatáskörébe utalt minőségügyi, termékbiztonsági, tanúsítási, minőségbiztosítási, hatósági felügyeleti feladatokat, közreműködik a nemzeti szabványok kidolgozásában. 

 

A belügyminiszter Dr. Pintér Sándor – feladat- és hatáskörébe tartozik többek között a területrendezés, a településüzemeltetés.

43. § A miniszter a  területrendezésért való felelőssége keretében előkészíti a  területrendezésre és az  ezzel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabályokat.

44. § A miniszter a  településüzemeltetésért való felelőssége keretében előkészíti a  temetkezési közszolgáltatásra és a kéményseprő közszolgáltatás ellátására vonatkozó jogszabályokat.

 

A nemzetgazdasági miniszter – Varga Mihály – feladat- és hatáskörébe tartozik többek között az építésgazdaság, a lakásgazdálkodás, a területfejlesztés stratégiai tervezése.

95. § (1) A miniszter az  építésgazdaságért, valamint a  lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a  lakásügyre, a  társasházakra, a  lakásszövetkezetre, a  lakásokra és az  állami lakáscélú támogatásokra vonatkozó jogszabályokat. 

(2) A miniszter az  építésgazdaságért, valamint a  lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért való felelőssége keretében végrehajtja a Kormány általános politikájában meghatározott lakáspolitikai feladatok megvalósításával kapcsolatos intézkedéseket, és ellátja az építőipar és az építőanyag ipar ágazati irányításával kapcsolatos feladatokat.

106. § (1) A miniszter a  területfejlesztés stratégiai tervezéséért való felelőssége keretében előkészíti a  kedvezményezett térségek besorolására, a területfejlesztési koncepciókra és programokra, a tervrendszer szabályozására, a vállalkozási övezetekre vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a területfejlesztés stratégiai tervezéséért való felelőssége keretében

a) irányítja a területfejlesztési koncepciók és programok rendszerének kialakítását, működését,

b) segíti a terület- és regionális fejlesztést érintő kutatási elemző tevékenységet,

c) elemzi a térségi fejlesztési folyamatokat. 

 

A nemzeti fejlesztési miniszter – Dr. Seszták Miklós – feladat- és hatáskörébe tartozik többek között a területfejlesztés.

122. § (1) A miniszter a  területfejlesztésért való felelőssége keretében – a  területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszterrel együttműködve – előkészíti a területfejlesztésre, a központi államigazgatási szervek területfejlesztéssel kapcsolatos feladataira, a területfejlesztéssel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a területfejlesztésért való felelőssége keretében

a) működteti a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletét,

b) közreműködik az  ország területi folyamatainak alakulásáról és a  területfejlesztési politika érvényesüléséről szóló országgyűlési beszámoló előkészítésében,

c) kidolgozza a  területfejlesztési támogatások és a  decentralizáció irányelveit, továbbá javaslatot tesz a területfejlesztést szolgáló központi és térségi pénzeszközök arányára,

d) előkészíti, kidolgozza és ellátja a  területfejlesztés intézményrendszerének korszerűsítésével és szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat,

e) kialakítja és működteti a terület- és regionális fejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs és adatszolgáltatási rendszert,

f) ellátja a közvetlen közösségi források tekintetében a 12. §-ban meghatározott feladatokat. 

Az építési ágazat súlyponti problémái, javaslatok ezek megoldásához

A dokumentum ide kattintva letölthető.