A tagozat 1993 októberében alakult meg.

A tagozat fő tevékenységi köre :

 • Információcsere, tapasztalatcsere
 • A szakmai - tudományos területekkel való kapcsolatok fejlesztése.
 • Szakmai és gazdasági érdekképviselet. A szakma összefogása, a szakmai színvonal emelése, a megfelelő piaci jelenlét érdekében.
 • Oktatás, szakmunkásképzés fejlesztése, a szakirányú továbbképzés támogatása a szakmunkás gárda létszámának és szakmai színvonalának emelése, a műszaki vezetők szakmai és nyelvi továbbképzése.
 • A szakmai követelmények, elvárások emelése az EU csatlakozás feltételrendszerével összhangban.
 • Előregyártás fejlesztése egységes elgondolások alapján a szigetelőipari ágazatban.
 • A minőségbiztosítás, az ISO szabvány szerinti tanúsítvány megszerzése, illetve a szabvány által támasztott feltételek betartásával, a garantált minőségi munka végzése.

A tagozat kezdeményezte a Bádogos-hőszigetelő szakma önálló szakmaként való elismerését, az önálló szakmai képzés beindítását. 2000-ben az Oktatási Minisztérium e kezdeményezést jóváhagyta, és az OKJ-be 31-5216.21 számon felvette új szakmaként a Hő-hangszigetelő ipari bádogos képzést. E lépés jelentősen javítja e szakmai profil elismertségét és megalapozottságát, a kor kihívásainak megfelelően, különösen, hogy napjainkra egyre inkább kiemelten kezelendő kérdéssé válik az élet minden területén a környezetvédelem és az energiatakarékosság.

Önálló szakmaként való elismerésével, az oktatás alapképzésként való beindításával jelentősen javítható a képzés színvonala, ezzel a szakma versenyképesebbé válik nem csak a hazai, de az európai építőipari piacon is. Ennek előnyei különösen az Európai Unióhoz való csatlakozás után jelentkeznek. Ez fontos lépés volt nem csak e szűkebb szakmai terült szempontjából, de az építőipari ágazat egészének versenyképességét tekintve, javítva és emelve annak szakmai színvonalát.
2000. november 15-én közhasznú nyílt, non profit elven működő szervezet lett e fenti kezdeményezés folytatásaként bejegyeztetve CÉHMESTER ALAPÍTVÁNY néven.

  Az alapítvány tevékenységei:
 • Felnőtt szakmunkásképzés az új szakmában.
 • Felnőttek átképzése más szakterületen dolgozó szakemberekből.
 • Munkanélküliek szakmai képzése.
 • Szakmunkás továbbképzés az új korszerű anyagok, technológiák és szerkezetek megismerésére.
 • Anyaggyártók, forgalmazók és kivitelezők szakembereinek, fiatal műszaki vezetőinek továbbképzése.
 • Tervezési, beruházási és műszaki ellenőri területen dolgozó vezetők szakmai továbbképzése.
 • Exportmunkára vállalkozó dolgozók nyelvi továbbképzése.

2000. év októberében a FESI (Fédération Européenne des Syndicats d'Enterprises d'Isolation), vagyis az Szigetelő Vállalkozók Európai Szövetsége tagjai sorába felvette az ÉVOSZ Hő- és Hangszigetelő Vállalkozók Tagozatán keresztül Magyarországot. Ezzel hazánk az EU tagállamok, Norvégia és Horvátország mellett vált a szövetség tagjává és lehetőségeink újabb csatornával bővültek a szakma európai vérkeringésbe való bekapcsolódásával.

2008. év értékelése

A Tagozat tevékenysége a korábbi évekhez hasonlóan a következő területeken folyt: oktatás, továbbképzés; a szakterületre vonatkozó műszaki szabályozás, fejlesztés valamint képviselet, illetve részvétel külföldi szakmai szervezetek munkájában.

Oktatás, továbbképzés

Ezen a téren sajnos nagyon megnehezítette munkánkat, hogy a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kijelölt szakértő „közreműködése” következtében a „Hő-, hangszigetelő és ipari bádogos” szakmát az OKJ-ből kivette. Ez a szakma tehát ma papíron nem létezik, bár hazánkban több ezer ilyen szakmával rendelkező munkavállaló van. Hozzáteszem, hogy az EU tagországokban mindenütt létezik ez a szakma és természetesen oktatják is.
Emellett rendszeresen tartanak szakmai versenyeket a fiatal szakmunkások és tanulók számára.
Oktatásra és utánpótlás képzésére ma és a jövőben is szükség lesz, ezért a szakmai képzést és továbbképzést vállalati szinten folytattuk. 2008. februárjában egy 400 órás tanfolyam zárásaként a BIS Hungary Kft. Paksi Kirendeltségén 18 fiatal szakember tett sikeres vizsgát. Bár az oktatás céges szervezésű volt, a vizsgát az NSZFI vizsga szabályzatának megfelelően folytattuk le, a területileg illetékes kamara szakemberének felügyeletével. Az oktatás szakmai tartalma a technika mai színvonalának megfelelően és a német, osztrák és svájci szakmai szövetségek szakmára vonatkozó oktatási anyagával egyeztetve került összeállításra.

Műszaki szabályozás

Az ipari hő- és hangszigetelés területét nemcsak a szakma OKJ-ből történt eltávolítása sújtotta, hanem az a tény is, hogy a magyar műszaki szabályozásban a szakma kivitelezésére vonatkozóan egyetlen szabvány, vagy műszaki előírás sem áll rendelkezésre.
Ebből következően, másrészt hogy a feladatok beruházói körének nagy része külföldi érdekeltségű, legnagyobbrészt a német, illetve EU szabványok használatára vagyunk utalva.
Így össze kellett gyűjtenünk a szakmára vonatkozó külföldi szabályozási dokumentumokat, amelyek részben szabványok, illetve az ezekben hivatkozott műszaki előírások; közel negyven dokumentum, összesen mintegy 1200 oldalnyi terjedelemben. Ezeket az előírásokat a szakma területén tevékenykedő társaságok rendelkezésére tudnánk bocsátani, de ennek feltételeit még tisztázni szükséges.

Fejlesztés

Mivel az ipari hőszigetelő-bádogos szakmában gyakran adódnak olyan szerelési feladatok, amikor nagy mennyiségű munkát kell viszonylag rövid idő alatt elvégezni és a szerelés helyszínén nincs lehetőség előregyártó műhely telepítésére, szükségessé vált olyan felmérési módszer kidolgozása, amely lehetővé teszi a felmérési dokumentáció egységes értelmezését a gyártó és szerelő személyzet számára. Erre a célra kezdődött meg az egységes, izometrikus felmérési rendszer jelképeinek kidolgozása és az alkalmazási szabályok rögzítése. E módszer kidolgozásával a felmérés és szerelési helyszín az előregyártó üzemtől teljesen függetlenül, attól esetenként több száz kilométerre is működhet. A jól szervezett és gépesített gyártó műhely nagy hatékonysággal képes a felmérési dokumentumok alapján a védőburkolati elemeket elkészíteni és megfelelő jelölésekkel ellátva a szerelési helyszínre eljuttatni. A felmérési dokumentumok internet útján továbbíthatók a gyártóüzembe. A módszer kidolgozása még folyamatban van.
Ugyancsak sor került a hőszigetelő rendszerek számítástechnikai módszerének kidolgozására, az e célra kifejlesztett program tesztelése jelenleg is folyik.

Képviselet és részvétel külföldi szakmai szervezetek munkájában

A következő külföldi szakmai szervezetekkel vagyunk kapcsolatban, amelyekkel – többek között – a szakmai oktatási anyagok egyeztetésében és a műszaki szabályozási dokumentumok alkalmazásával kapcsolatos konzulŹtációban vagyunk érdekeltek :

 • Bundesfachabteilung WKSB im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, Berlin
 • VÖDU - Verband Österreichischer Dämmunternehmungen, Wien
 • ISOLSUISSE – Verbannd Schweizerischer Isolierfirmen, Zürich

Ezeken kívül a FESI-ben (European Federation of Assotiations of Insulation Contractors) ellátjuk hazánk képviseletét és a szövetség valamennyi bizottságának munkájában tevékenyen részt veszünk.
A szövetség évente kétszer ülésezik és minden második évben tartja rendes közgyűlését.
2008-ban az első, tavaszi megbeszélésen, amelyet a Bahamákon tartottak, anyagi okokból nem vehettünk részt. Szeptemberben tartotta közgyűlését a szövetség Koppenhágában és ezzel egy időben a szokásoknak megfelelően szakmunkásŹtanuló versenyt rendeztek.
Minden bizottságban kivettük részünket a munkából, az alábbiak szerint :

Hőszigetelő Bizottság (Thermal Technical Commission)

A készülő 2. - 3. FESI dokumentum aktuális – már véglegesnek tekinthető – változatát vitattuk meg. Ez a dokumentum foglalja össze az ipari és épületgépészeti hőszigetelés kivitelezési szabályait mintegy 50 oldalas terjedelemben. Megállapodás született a kiegészítő mellékletekről és a becsatolandó ábrákról.

Akusztikai Bizottság (Acoustic Commission)

A bizottság megtárgyalta az A2 és A6 akusztikai dokumentum végleges formáját, valamint az A7 dokumentum olvasási változatát. Mindhárom szabályozási dokumentum kétnyelvű, angol-német.

Oktatási Bizottság (Recruitment and Training Commission)

A bizottság megtárgyalta az „European Diploma” véleményekkel kiegészített változatát, amelyet a tervek szerint a FESI képviselői adhatnak ki saját országukban. Ez a diploma az ipari hőszigetelő szakemberekkel szemben támasztott egységes európai követelményeket foglalja össze. A kiadás formai követelményei és módja a következő, Rotterdam-i megbeszélésen lesznek véglegesítve.
Ugyanez a bizottság szervezte meg a közgyűléssel egy időben megrendezett szakmunkástanuló versenyt is Koppenhágában. A 15 résztvevő között két magyar fiatal is volt. A versennyel kapcsolatos dán és magyar sajtóközleményt mellékeljük.

Igazgatóság (Direction Commission)

Ez a bizottság tárgyalta meg a szövetség web oldalának tartalmi és formai megjelenését. Ugyancsak megtárgyalták a korábban (1978-ban) kiadott, többnyelvű szigeteléstechnikai lexikon új, korszerűsített, akusztikai címszavakkal kiegészített, angol-német nyelvű változatát, amelyet várhatóan rövidesen kézhez kapunk, hogy minden tagország elkészíthesse saját nyelvére fordítva a címszavak gyűjteményét.
A tagországok nyelvére lefordított címszavakkal kiegészített lexikon digitális változata várhatóan ez év végére készül el.

ELNÖK :
Regenhart Péter Céhmester Alapítvány igazgatója